personal pronouns
les pronoms personnels

lea faka-Tonga English français
u, ku, ou,
au, kau, ko au
I je
koe you tu
ai, ia he
she
il
elle
ma we nous
kimou-tolu you vous
kinautolu, nau they ils
elles